Poland

POLAND PRESS RELEASE:

Poland added to human rights watchlist as repression of protesters and attacks on LGBTQI+ rights continue

18 February 2021

  • Authorities have used excessive force, intimidation and judicial harassment against people protesting near-total abortion ban
  • LGBTQI+ activists repeatedly persecuted
  • The current government increasingly undermines media independence

Poland has been added to a watchlist of countries that have seen a recent and rapid decline in fundamental civic freedoms. Under the current Law and Justice Party (PiS), the repeated repression of protests, a crackdown on LGBTQI+ rights and attacks on independent media have all led to a decline in civic freedoms in the country.

The new watchlist is released by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks the latest developments to civic freedoms, including the freedoms of expression, association and peaceful assembly, across 196 countries.

Protests over the near-total abortion ban erupted in October 2020 after a ruling by the Constitutional Tribunal made abortion in almost all cases illegal. Ongoing protests have been met with excessive force; tear gas, pepper spray, kettling tactics and physical violence have also been used against protesters. Authorities have intimidated and charged protesters, both minors and older people, for taking part in protests. At least 150 people have been detained so far and there have been reports of police violating detainees through strip searches and physical abuse.

Marta Lempart, co-founder of the Polish Women’s Strike (StrajkKobiet), who was recently charged for her role in the ongoing protests, said:

“It has been over five years on the streets for us, since the state first tried to change the abortion law in 2016. The state’s attempts to intimidate protesters and organisers isn’t new. But this time around, the scale of harassment and the tactics used by the government have escalated. We are now talking about criminal charges and activists being detained and harassed in ways that are a threat to their livelihoods and families. And it will get worse as the right to protest will continuously be under threat by the government.”

Lawyers in Poland are also worried about the extreme measures used by police to detain protesters and deprive them of their legal rights.

“We have been witnessing detainees being driven out to far-off towns within a 50 km range of Warsaw, where reaching our clients was substantially more difficult during the night. We also have growing concerns about charges against minors who participate in peaceful protests,” said Eliza Rutynowska, lawyer for the Rainbow Defenders pro bono lawyers' group. In August 2020, the group rapidly mobilised in response to the ongoing detentions of protesters, when close to 50 people were detained during an LGBTQI+ demonstration.

LGBTQI+ people have continuously faced persecution, from municipalities making homophobic declarations of being “LGBTI free zones”, to activists facing criminal charges for “offending religious feelings” by hanging rainbow flags or taking part in LGBTQI+ protests. A new bill tabled at the parliament aims to ban peaceful assemblies which promote “sexual orientations other than heterosexuality”.

Media independence is under threat with the government pushing for an advertising tax which threatens press freedom. Polska press, one of the country’s largest media publishers, was recently acquired by a company whose CEO has close relations to the PiS party leader.

“The decline of civic space in Poland must be seen within the context of PiS government’s monopolisation of the judiciary, and the ongoing rule of law crisis which has led to members of the ruling elite occupying positions of power in state institutions. The European Union must take urgent and immediate action to address fundamental rights violations,” said Aarti Narsee, Europe Civic Space Researcher, CIVICUS.

Poland is currently rated NARROWED on the CIVICUS Monitor. There are a total of 40 countries in the world with this rating (see all). This rating is typically given to countries where democratic freedoms, such as the freedoms of expression, peaceful assembly and association, are increasingly being violated (see full description of ratings).


DOWNLOAD FULL COUNTRY RESEARCH BRIEF

For more details, or to arrange an interview, please contact:

media@civicus.org

PO POLSKU

Polska: Komunikat Prasowy

Polska została dodana do listy krajów obserwowanych w związku z naruszeniami Praw Człowieka, po trwających nadal represjach wobec demonstrantów i atakach na prawa grup LGBTQI+.

18 Luty 2021

  • Władze użyły nadmiernej siły, oraz środków zastraszania i nękania sądowego wobec osób protestujących przeciwko prawie całkowitemu zakazowi aborcji
  • Działacze i działaczki LGBTQI+ byli wielokrotnie prześladowani
  • Obecny rząd w coraz większym stopniu podważa niezależność mediów

Polska została dodana do listy obserwowanych krajów, w których ostatnio nastąpił gwałtowny spadek podstawowych wolności obywatelskich.

W czasie trwania rządów partii Prawo i Sprawiedliwośc (PiS) dochodzi do powtarzających się przypadków tłumienia protestów ulicznych z użyciem siły przez służby porządkowe, dochodzi do ograniczania praw grup LGBTQI+ oraz do ataków na niezależne media. To wszystko doprowadziło do ograniczenia swobód obywatelskich w kraju.

Nowa lista krajów obserwowanych jest publikowana przez CIVICUS Monitor, platformę internetową, śledzącą rozwój wydarzeń związanych z prawami obywatelskimi w tym wolności słowa, prawami do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń w 196 krajach .

Protesty przeciwko niemal całkowitemu zakazowi aborcji rozpoczęły się w październiku 2020 r. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji w niemalże wszystkich możliwych przypadkach.

Trwające protesty spotkały się z użyciem nadmiernej siły ze strony policji, która użyła gazu łzawiącyego, gazu pieprzowego, taktyki zamykania protestujących w kotle i używała przemocy fizycznej wobec protestujących. W związku z udziałem w protestach, władze doduszają się zastraszania i oskarżają demonstrantów, zarówno nieletnich, jak i osób starszych. Jak dotąd zatrzymano co najmniej 150 osób i pojawiły się doniesienia o naruszeniach przez policję nietykalności osobistej zatrzymanych poprzez rewizje z koniecznością rozbierania się i przemocą fizyczną.

Marta Lempart, współorganizatorka Strajku Kobiet, która niedawno usłyszała zarzuty za udział w trwających protestach, powiedziała:

“Minęło już ponad pięć lat od kiedy jesteśmy na ulicach, odkąd rząd po raz pierwszy próbował zmienić prawo aborcyjne w 2016 roku. Próby zastraszania protestujących i organizatorów przez władze nie są nowe. Ale tym razem skala prześladowań i taktyki stosowane przez rząd uległy eskalacji. Mówimy teraz o represjach wobec aktywistów, którzy są zatrzymywani i nękani w sposób, który stanowi zagrożenie dla ich źródeł utrzymania i rodzin. Sytuacja pogorszy się, ponieważ prawo do protestu będzie stale zagrożone przez rząd ”.

Prawnicy w Polsce są również zaniepokojeni ekstremalnymi środkami stosowanymi przez policję w momencie zatrzymania demonstrantów oraz nieprzestrzeganiu praw zatrzymanych.

“Byliśmy świadkami wywożenia zatrzymanych do odległych miejscowości oddalonych o 50 km od Warszawy, gdzie dotarcie do naszych klientów w nocy było znacznie utrudnione. Rosnące obawy budzą też zarzuty wobec nieletnich uczestniczących w pokojowych protestach” - powiedziała Eliza Rutynowska, prawniczka grupy prawników pro bono Rainbow Defenders. W sierpniu 2020 r. Grupa szybko zmobilizowała się w odpowiedzi na trwające zatrzymania demonstrantów, kiedy podczas demonstracji LGBTQI + zatrzymano blisko 50 osób.

Osoby LGBTQI+ są nieustannie prześladowane, m.in. przez gminy ogłaszające homofobiczne uchwały o “strefach wolnych od LGBTI”, po stawionie zarzutów karnych aktywistom za “obrażanie uczuć religijnych” związanych z wieszaniem tęczowych flag lub udział w protestach LGBTQI +. Nowa ustawa przedłożona w parlamencie ma na celu zakazanie pokojowych zgromadzeń promujących “inne niż heteroseksualność orientacje seksualne”.

Niezależność mediów jest zagrożona,ze względu na naciski rządu na podatek od reklam, który zagraża wolności prasy. Polska press, jeden z największych wydawców medialnych w kraju, został niedawno przejęty przez spółkę, której prezes ma bliskie relacje z liderem partii PiS.

“Zawężanie przestrzeni obywatelskiej w Polsce należy rozpatrywać w kontekście monopolizacji sądownictwa przez rząd PiS i trwającego kryzysu praworządności, który doprowadził do objęcia władzy w instytucjach państwowych przez członków elity rządzącej. Unia Europejska musi podjąć pilne i natychmiastowe działania, aby zająć się łamaniem praw podstawowych ”- powiedział Aarti Narsee, Europe Civic Space Researcher w CIVICUS.

Polska przestrzeń obywatelska jest obecnie oceniana jako Zawężona (ang. Narrowed) w rankingu CIVICUS Monitor. Na świecie jest łącznie 40 krajów z tą oceną (zobacz wszystkie). Ta ocena jest zwykle przyznawana krajom, w których wolności demokratyczne, takie jak wolność słowa, pokojowe zgromadzanie się i zrzeszanie się, są coraz częściej łamane (Zobacz pełny opis rankingu).

W celu uzyskania uzyska więcej informacji lub umówienia się na rozmowę, prosimy o kontakt:

media@civicus.org